:: شرایط اخذ نمایندگی شرکت شعله خیز آذر

 •     داشتن توان مالی جهت احداث ، استاندارد سازی ، خرید تجهیزات و افتتاح نمایندگی
 •     شایستگی ، حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری
 •     برخورداری از سابقه کار مفید در زمینه مرتبط با موضوع نمایندگی
 •     داشتن پایان خدمت برای متولدین 1354 به بالا
 •     دارا بودن پروانه کسب در زمینه تاسیسات با تاریخ معتبر
 •     متقاضی باید مالک فروشگاه بوده و در صورت استیجاری بودن فروشگاه منوط به ارائه اجاره نامه محضری 2 ساله و تعهد مبنی بر عدم جابجایی فروشگاه تا مدت دو سال بعد از افتتاح ارائه نماید.
 •     توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 1/000/000/000 ریال با ضمانت نامه ملکی به همان مبلغ
 •     فروشگاه معرفی شده نباید در زیر زمین و یا طبقه دوم و همچنین در کوچه بن بست و فرعی قرار گرفته باشد.
 •     برخورداری از فروشگاه به مساحت حداقل 40 متر مربع با عرض دهانه 1.5 متر
 •     بر خورداری از انبار و امکانات مناسب برای نگهداری مطلوب قطعات حداقل به مساحت 50 متر مربع

 مدارک مورد نیاز (اشخاص حقیقی)

 •     تصویر پروانه کسب با تاریخ معتبر و متناسب با موضوع اعضای نمایندگی
 •     آدرس مندرج در پروانه کسب با آدرس فروشگاه معرفی شده مغایرت نداشته باشد.
 •     تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 •     تصویر شناسنامه ، کارت پایان خدمت ، و کارت ملی
 •     دو قطعه عکس 4*3 از متقاضی
 •     تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه ثبتی (محضری) 2 ساله محل فروشگاه
 •     صورت ریز گردش حساب بانکی متقاضی (در 6 ماه اخیر) که به تایید بانک مربوط رسیده باشد
 •     گواهی عدم سو پیشینه از نیروی انتظامی
 •     سه قطعه عکس 18*13 از نمای خارجی فروشگاه از سه جهت چپ ، راست و روبرو (به نحوی که حداقل 2 فروشگاه از طرفین قابل رویت باشد.)
 •     دو قطعه عکس 18*13 از نمای داخل فروشگاه از هر دو جهت
 •     کروکی دقیق محل فروشگاه
 •     کپی از سند ملکی اعم از فروشگاه ، منزل مسکونی ، زمین و غیره (یکی از اقلام

مدارک مورد نیاز ( اشخاص حقوقی )

 •     تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت
 •     تصویر آگهی تاسیس ( در روزنامه رسمی)
 •     تصویر آخرین تغییرات (در روزنامه رسمی)
 •     تصویر آخرین مدرک تحصیلی ، تصویر شناسنامه ، تصویر کارت پایان خدمت ، و کارت ملی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره
 •     دو قطعه عکس 4*3 از مدیر عامل و دو قطعه عکس 4*3 از اعضای هیات مدیره
 •     تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه ثبتی (محضری ) 2 سال شرکت
 •     صورت ریز گردش حساب  بانکی متقاضی ( در 6 ماه اخیز ) که به تایید بانک مربوطه رسیده باشد.
 •     اشخاص حقوقی می بایست حداکثر پس از دو ماه بعد از اعطای امتیاز نسبت به اخذ پروانه کسب مربوط با موضوع نمایندگی انجمن یا اتحادیه به نام مدیر عامل یا یکی از اعضای هیت مدیره اقدام نمایند
 •     دو قطعه عکس 18*13 از نمای داخل فروشگاه از هر دو جهت
 •     کروکی دقیق محل فروشگاه
 •     کپی از سند ملکی اعم از فروشگاه ، منزل مسکونی ، زمین و غیره (یکی از اقلام)

برای تکمیل فرم دریافت نمایندگی کلیک نمایید