فرم درخواست نمایندگی
نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر
کد ملی(*)
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید
نام شرکت(*)
نام شرکت را وارد نمایید
شماره شناسنامه(*)
شماره شناسنامه خود را وارد نمایید
تاریخ تولد / /
تاریخ تولد را وارد نمایید
میزان تحصیلات(*)
میزان تحصیلات وارد نشده است
رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
شماره تلفن(*)
شماره تلفت را وارد نمایید
دور نگار
ورودی نامعتبر
پست الکترونیک
ورودی نامعتبر
سابقه فروش در فروشگاه فعلی
ورودی نامعتبر
آیا سابقه عمده فروشی دارید؟
ورودی نامعتبر
در صورت عمده فروشی سابقه ذکر شود ماه یا سال
ورودی نامعتبر
متوسط فروش سالانه
ورودی نامعتبر
متوسط خرید سالانه
ورودی نامعتبر
توان خرید اعتباری
ورودی نامعتبر
توان خرید نقدی
ورودی نامعتبر
تعداد کارکنان
ورودی نامعتبر
بالکن
ورودی نامعتبر
متر مربع
متراز انبار
ورودی نامعتبر
ابعاد
ورودی نامعتبر
عرض دهانه فروشگاه
ورودی نامعتبر
شماره تلفن یک
ورودی نامعتبر
شماره تلفن دو
ورودی نامعتبر
شماره فکس
ورودی نامعتبر
کد پستی
ورودی نامعتبر
استان
ورودی نامعتبر
شهرستان
ورودی نامعتبر
آدرس(*)
آدرس نامعتبر
(آدرس می بایست مطابق با جواز باشد)
آدرس انبار
ورودی نامعتبر
تکمیل کننده فرم
ورودی نامعتبر
کد امنیتی(*) کد امنیتی

ورودی نامعتبر است